Avocado with Smoked Salmon

Avocado with Smoked Salmon
Total time 5 min

Ingredients

  • Avocado
  • Smoked salmon

Instructions

  1. Mix the ingredients.
  2. Enjoy!